Sorumluluk Reddi

1. Telif Hakkı:

Web sitesinde yayınlanan metinler, resimler ve diğer bilgiler için telif hakkı – aksi belirtilme-dikçe –Vorwerk International & Co. KmG’ye aittir. İçeriğin herhangi bir şekilde depolanması-na, kopyalanmasına, çoğaltılmasına veya iletilmesine, alıntılarda bile olsa, yalnızca Vorwerk International & Co. KmG'nin yazılı onayı ile izin verilebilir. THERMOMIX ve COOKIDOO, tes-cilli ticari markalardır.

2. Çevrimiçi İçerik:

İnternet sayfası operatörü ve yazarlar, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. İşletmeci veya yazarlar, aleyhlerine ileri sürülen bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından veya yanlış veya eksik bilgilerin kul-lanımından kaynaklanan maddi veya manevi zararlara dayalı sorumluluk taleplerinden, ilgili operatörün veya yazarların kasıtlı olarak hareket ettikleri ve/veya ağır ihmalde bulundukları-nın kanıtlanamaması koşuluyla, sorumlu tutulmayacaktır. Tüm teklifler taahhütsüzdür ve bağlayıcılığı yoktur. İşletmeci ve yazarlar, belirli bir bildirimde bulunmaksızın sayfaların bazı bölümlerini veya tüm teklifi değiştirme, ilaveler yapma veya silme veya yayını geçici olarak veya tamamen askıya alma hakkını açıkça saklı tutar.

3. Yararlanılan Kaynaklar ve Bağlantılar:

İşletmecinin veya yazarların sorumluluk alanı dışında, üçüncü taraf internet sayfalarına (link-lere) doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunulması durumunda, sadece yazarların işlet-mecisi içerik hakkında bilgi sahibi olduğunda ve herhangi bir yasadışı içeriğin kullanımını önlemek teknik olarak mümkün ve makul olduğunda, işletmeci ve yazarların sorumluluğu söz konusu olabilir. Bu nedenle, işletmeci ve yazarlar, bağlantıların kurulması sırasında, bağlan-tılı sayfalarda herhangi bir yasadışı içerik bulunmadığını açıkça beyan eder. İşletmeci ve yazarların mevcut ve gelecekteki tasarımlar veya bağlantılı sayfaların içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, bağlantılar kurulduktan sonra değiştirilen/değiştirilmekte olan bağ-lantılı sayfalardaki herhangi bir içerik ile bağlantıları bulunmamaktadır. Bu beyan, internet ortamında ayarlanan tüm bağlantılar ve referansların yanı sıra işletmeci tarafından oluşturu-lan ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve posta listelerindeki tüm üçüncü taraf içerikleri için geçerlidir. Yasadışı içerikten, yanlış veya eksik içerikten ve özellikle, bu tür bilgilerin kullanıl-masından veya kullanılmamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan bağlantılar aracılı-ğıyla yalnızca ilgili yayınlara atıfta bulunan taraf değil, referans yapılan sayfanın sağlayıcısı da münferiden sorumlu olacaktır.

4. Telif Hakları ve Ticari Marka Hakları:

Tüm yayınlarda, yazar, kullanılan grafikler, ses belgeleri, video dizileri ve metinlerle ilgili telif haklarına uymaya, kendisi tarafından hazırlanan grafikleri, ses belgelerini, video dizilerini ve metinleri kullanmaya veya lisans gerektirmeyen grafiklere, ses belgelerine, video dizilerine ve metinlere yer vermeye gayret edecektir. İnternet ortamında bahsedilen ve muhtemelen üçüncü taraflara ait tüm markalar ve ticari markalar, halihazırda geçerli olan marka mevzuatı hükümlerine ve sırasıyla tescilli sahibinin mülkiyet haklarına tabidir. Ticari markaların üçüncü tarafların haklarıyla korunmadığı ileri sürülemez! Yazarın kendisi tarafından temin edilen yayınlanmış nesnelerin telif hakkı münhasıran sayfaların yazarına aittir. Bu tür grafiklerin, ses belgelerinin, video dizilerinin ve diğer elektronik veya basılı yayınlardaki metinlerin her-hangi bir şekilde çoğaltılmasına veya kullanımına, yazarın açık rızası olmadan izin verilme-yecektir.

5. Veri Koruma:

İnternet ortamında kişisel veya ticari verilerin (e-posta adresleri, isimler, adresler) girilmesi olasılığı varsa, bu kapsamda kullanıcı tarafından yapılacak bir ifşa, açıkça gönüllülük esası-na dayalı olacaktır. Sunulan hizmetlerin kullanılması ve ödenmesi – teknik olarak mümkün ve makul olduğu ölçüde – bu tür veriler ifşa edilmeden veya ayrıntılar anonimleştirilerek veya takma ad kullanılması ile mümkündür.

6. Sorumluluk Reddinin Hukuki Geçerliliği:

İşbu sorumluluk reddi beyanı, bu sayfada atıfta bulunulan internet varlığının bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Bu metindeki bölümler veya tekil ifadeler artık yürürlükteki mevzu-atla kısmen veya tamamen uyumlu değilse, belgenin geri kalan kısımları içerik ve geçerlilik açısından bundan etkilenmeyecektir.